Dedicated servers hosting plans

Dedicated servers 43 plans from 4 companies
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 240 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v2
 • CPU
  4 x 3.3 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v2
 • CPU
  4 x 3.3 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v3
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
3 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 240 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v3
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
3 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1240v3
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
Canada
ISO IPv6
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v5
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 500 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v5
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 1 000 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v6
 • CPU
  4 x 3.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
5 countries
ISO
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 1 000 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E-2146G
 • CPU
  6 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
2 countries
ISO
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  1 x 1 000 GB
 • RAM
  64 GB
 • CPU name
  AMD Ryzen 5 5600X
 • CPU
  6 x 3.7 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
ISO
Company Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
ServerHub
ServerHub logo
1 x 240 GB
SSD
16 GB 4 x 3.3 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$48
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.3 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$48
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$65
ServerHub
ServerHub logo
1 x 240 GB
SSD
16 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$65
ServerMania
ServerMania logo
1 x 500 GB
SSD
32 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag icon
ISO IPv6
$70
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$99
ServerHub
ServerHub logo
1 x 500 GB
SSD
16 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$99
ServerMania
ServerMania logo
1 x 1 000 GB
SSD
32 GB 4 x 3.8 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag iconNetherlands flag iconNew Zealand flag iconUSA flag iconUnited Kingdom flag icon
ISO
$119
ServerMania
ServerMania logo
1 x 1 000 GB
SSD
32 GB 6 x 3.5 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag iconUSA flag icon
ISO
$159
ServerMania
ServerMania logo
1 x 1 000 GB
NVMe
64 GB 6 x 3.7 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag iconUSA flag iconUnited Kingdom flag icon
ISO
$169