VPS/VDS plans from HostKey

General VPS
vm.pico
 • Disk
  15 GB SSD
 • RAM
  1 GB
 • CPU
  1 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.nano
 • Disk
  30 GB SSD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  2 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.mini
 • Disk
  60 GB SSD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  4 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.medium
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  8 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.heavy
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  16 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.top
 • Disk
  480 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  16 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
vm.pico
15 GB
SSD
1 GB 1 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$2.64
vm.nano
30 GB
SSD
2 GB 2 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$3.17
vm.mini
60 GB
SSD
4 GB 4 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$5.28
vm.medium
160 GB
SSD
8 GB 8 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$13.72
vm.heavy
240 GB
SSD
16 GB 16 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$26.38
vm.top
480 GB
SSD
32 GB 16 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$33.76
Storage VPS
vm.storage-500
 • Disk
  500 GB HDD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  1 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.storage-1000
 • Disk
  1 000 GB HDD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  2 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
vm.storage-2000
 • Disk
  2 000 GB HDD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  4 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
4 countries
KVM ISO DDoS
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
vm.storage-500
500 GB
HDD
2 GB 1 x 2.4 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$4.22
vm.storage-1000
1 000 GB
HDD
4 GB 2 x 2.4 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$8.44
vm.storage-2000
2 000 GB
HDD
8 GB 4 x 2.4 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$15.83
Performance VPS
vm.v2-nano
 • Disk
  30 GB NVMe
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  2 x 2.9 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM ISO DDoS
vm.v2-mini
 • Disk
  60 GB NVMe
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  4 x 2.9 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM ISO DDoS
vm.v2-medium
 • Disk
  120 GB NVMe
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  8 x 2.9 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM ISO DDoS
vm.v2-heavy
 • Disk
  240 GB NVMe
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  16 x 2.9 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM ISO DDoS
vm.v2-top
 • Disk
  480 GB NVMe
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  16 x 2.9 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM ISO DDoS
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
vm.v2-nano
30 GB
NVMe
2 GB 2 x 2.9 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$5.28
vm.v2-mini
60 GB
NVMe
4 GB 4 x 2.9 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$10.55
vm.v2-medium
120 GB
NVMe
8 GB 8 x 2.9 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$21.10
vm.v2-heavy
240 GB
NVMe
16 GB 16 x 2.9 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$31.65
vm.v2-top
480 GB
NVMe
32 GB 16 x 2.9 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Finland flag iconNetherlands flag iconUSA flag icon
KVM ISO DDoS
$59.08
Disabled plans
vm.big
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  4 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
vm.big
160 GB
SSD
16 GB 4 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$21.10