VPS/VDS plans from HOSTKEY

vm.nano
 • Disk
  20 GB SSD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  1 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
vm.mini
 • Disk
  40 GB SSD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  2 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
vm.medium
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  4 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
vm.big
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  4 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
vm.heavy
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  8 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
vm.top
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  8 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 1 000 Mbit/s
3 countries
KVM WIN ISO DDoS
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
vm.nano
20 GB
SSD
2 GB 1 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$3.24
vm.mini
40 GB
SSD
4 GB 2 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$6.48
vm.medium
160 GB
SSD
8 GB 4 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$16.19
vm.big
160 GB
SSD
16 GB 4 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$21.58
vm.heavy
240 GB
SSD
16 GB 8 x 2.6 GHz
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$32.38
vm.top
240 GB
SSD
32 GB 8 x 2.6 GHz
3 TB
1 000 Mbit/s
Netherlands flag iconRussia flag iconUSA flag icon
KVM WIN ISO DDoS
$39.93