VPS/VDS plans from Hostiger

Cheap VPS
XSmall Cheap
 • Disk
  20 GB SSD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  1 x 2 GHz
 • Bandwidth
  1 TB 100 Mbit/s
Turkey
VMware
Small Cheap
 • Disk
  40 GB SSD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  1 x 2 GHz
 • Bandwidth
  2 TB 100 Mbit/s
2 countries
VMware
Medium Cheap
 • Disk
  80 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  5 TB 100 Mbit/s
2 countries
VMware
Large Cheap
 • Disk
  120 GB SSD
 • RAM
  12 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  5 TB 100 Mbit/s
2 countries
VMware
XLarge Cheap
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  5 TB 100 Mbit/s
2 countries
VMware
2XLarge Cheap
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  24 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  10 TB 100 Mbit/s
Turkey
VMware
3XLarge Cheap
 • Disk
  320 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  10 TB 100 Mbit/s
Turkey
VMware
4XLarge Cheap
 • Disk
  400 GB SSD
 • RAM
  40 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  10 TB 100 Mbit/s
Turkey
VMware
5XLarge Cheap
 • Disk
  480 GB SSD
 • RAM
  64 GB
 • CPU
  8 x 2 GHz
 • Bandwidth
  10 TB 100 Mbit/s
Turkey
VMware
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
XSmall Cheap
20 GB
SSD
2 GB 1 x 2 GHz
1 TB
100 Mbit/s
Turkey flag icon
VMware
$4.99
Small Cheap
40 GB
SSD
4 GB 1 x 2 GHz
2 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
VMware
$6.99
Medium Cheap
80 GB
SSD
8 GB 2 x 2 GHz
5 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
VMware
$10.99
Large Cheap
120 GB
SSD
12 GB 2 x 2 GHz
5 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
VMware
$15.99
XLarge Cheap
160 GB
SSD
16 GB 4 x 2 GHz
5 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
VMware
$20.99
2XLarge Cheap
240 GB
SSD
24 GB 4 x 2 GHz
10 TB
100 Mbit/s
Turkey flag icon
VMware
$30.99
3XLarge Cheap
320 GB
SSD
32 GB 6 x 2 GHz
10 TB
100 Mbit/s
Turkey flag icon
VMware
$40.99
4XLarge Cheap
400 GB
SSD
40 GB 6 x 2 GHz
10 TB
100 Mbit/s
Turkey flag icon
VMware
$50.99
5XLarge Cheap
480 GB
SSD
64 GB 8 x 2 GHz
10 TB
100 Mbit/s
Turkey flag icon
VMware
$65.99
Cloud VPS Standard
2XSmall Cloud
 • Disk
  30 GB SSD
 • RAM
  1 GB
 • CPU
  1 x 2 GHz
 • Bandwidth
  2 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
XSmall Cloud
 • Disk
  40 GB SSD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  1 x 2 GHz
 • Bandwidth
  2 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
Small Cloud
 • Disk
  60 GB SSD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
Medium Cloud
 • Disk
  75 GB SSD
 • RAM
  6 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  4 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
Large Cloud
 • Disk
  100 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  5 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
XLarge Cloud
 • Disk
  120 GB SSD
 • RAM
  10 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  6 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
2XLarge Cloud
 • Disk
  150 GB SSD
 • RAM
  12 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  7 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
3XLarge Cloud
 • Disk
  200 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  8 x 2 GHz
 • Bandwidth
  8 TB 100 Mbit/s
2 countries
KVM
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
2XSmall Cloud
30 GB
SSD
1 GB 1 x 2 GHz
2 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$5.49
XSmall Cloud
40 GB
SSD
2 GB 1 x 2 GHz
2 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$6.99
Small Cloud
60 GB
SSD
4 GB 2 x 2 GHz
3 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$11.49
Medium Cloud
75 GB
SSD
6 GB 4 x 2 GHz
4 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$16.59
Large Cloud
100 GB
SSD
8 GB 4 x 2 GHz
5 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$20.49
XLarge Cloud
120 GB
SSD
10 GB 6 x 2 GHz
6 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$25.99
2XLarge Cloud
150 GB
SSD
12 GB 6 x 2 GHz
7 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$29.99
3XLarge Cloud
200 GB
SSD
16 GB 8 x 2 GHz
8 TB
100 Mbit/s
Turkey flag iconUSA flag icon
KVM
$38.99
Cloud VPS Memory-Optimized
XSmall Memory-Optimized
 • Disk
  40 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  3 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
Small Memory-Optimized
 • Disk
  80 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  4 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
Medium Memory-Optimized
 • Disk
  150 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  5 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
Large Memory-Optimized
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  48 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  6 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
XLarge Memory-Optimized
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  64 GB
 • CPU
  8 x 2 GHz
 • Bandwidth
  7 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
2XLarge Memory-Optimized
 • Disk
  360 GB SSD
 • RAM
  96 GB
 • CPU
  8 x 2 GHz
 • Bandwidth
  10 TB 100 Mbit/s
USA
KVM
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
XSmall Memory-Optimized
40 GB
SSD
8 GB 2 x 2 GHz
3 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$14.99
Small Memory-Optimized
80 GB
SSD
16 GB 2 x 2 GHz
4 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$26.99
Medium Memory-Optimized
150 GB
SSD
32 GB 4 x 2 GHz
5 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$49.99
Large Memory-Optimized
160 GB
SSD
48 GB 6 x 2 GHz
6 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$69.99
XLarge Memory-Optimized
240 GB
SSD
64 GB 8 x 2 GHz
7 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$89.99
2XLarge Memory-Optimized
360 GB
SSD
96 GB 8 x 2 GHz
10 TB
100 Mbit/s
USA flag icon
KVM
$129.99