VPS/VDS plans from Alwyzon

Virtual Servers
Virtual Server XS
 • Disk
  40 GB SSD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  2 x 2.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server S
 • Disk
  80 GB SSD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  3 x 2.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server M
 • Disk
  160 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  4 x 2.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server L
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  8 x 2.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server XL
 • Disk
  320 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  8 x 2.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
Virtual Server XS
40 GB
SSD
2 GB 2 x 2.8 GHz
20 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$4.90
Virtual Server S
80 GB
SSD
4 GB 3 x 2.8 GHz
20 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$8.50
Virtual Server M
160 GB
SSD
8 GB 4 x 2.8 GHz
20 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$14.17
Virtual Server L
240 GB
SSD
16 GB 8 x 2.8 GHz
20 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$25.62
Virtual Server XL
320 GB
SSD
32 GB 8 x 2.8 GHz
20 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$49.94
Storage Servers
Storage Server 1T
 • Disk
  1 000 GB HDD
 • RAM
  2 GB
 • CPU
  1 x 2 GHz
 • Bandwidth
  15 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Storage Server 2T
 • Disk
  2 000 GB HDD
 • RAM
  4 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  30 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Storage Server 3T
 • Disk
  3 000 GB HDD
 • RAM
  6 GB
 • CPU
  2 x 2 GHz
 • Bandwidth
  45 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Storage Server 4T
 • Disk
  4 000 GB HDD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  3 x 2 GHz
 • Bandwidth
  60 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Storage Server 5T
 • Disk
  5 000 GB HDD
 • RAM
  10 GB
 • CPU
  4 x 2 GHz
 • Bandwidth
  75 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Storage Server 10T
 • Disk
  10 000 GB HDD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  6 x 2 GHz
 • Bandwidth
  100 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
Storage Server 1T
1 000 GB
HDD
2 GB 1 x 2 GHz
15 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$6.86
Storage Server 2T
2 000 GB
HDD
4 GB 2 x 2 GHz
30 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$13.08
Storage Server 3T
3 000 GB
HDD
6 GB 2 x 2 GHz
45 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$19.62
Storage Server 4T
4 000 GB
HDD
8 GB 3 x 2 GHz
60 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$25.95
Storage Server 5T
5 000 GB
HDD
10 GB 4 x 2 GHz
75 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$31.40
Storage Server 10T
10 000 GB
HDD
16 GB 6 x 2 GHz
100 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$56.70
Performance Servers
Virtual Server E8 +
 • Disk
  240 GB SSD
 • RAM
  8 GB
 • CPU
  4 x 3.25 GHz
 • Bandwidth
  50 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server E16 +
 • Disk
  320 GB SSD
 • RAM
  16 GB
 • CPU
  6 x 3.25 GHz
 • Bandwidth
  50 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server E32 +
 • Disk
  480 GB SSD
 • RAM
  32 GB
 • CPU
  8 x 3.25 GHz
 • Bandwidth
  50 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Virtual Server E48 +
 • Disk
  640 GB SSD
 • RAM
  48 GB
 • CPU
  10 x 3.25 GHz
 • Bandwidth
  50 TB 3 000 Mbit/s
Austria
KVM ISO IPv6
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
Virtual Server E8 +
240 GB
SSD
8 GB 4 x 3.25 GHz
50 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$15.80
Virtual Server E16 +
320 GB
SSD
16 GB 6 x 3.25 GHz
50 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$29.22
Virtual Server E32 +
480 GB
SSD
32 GB 8 x 3.25 GHz
50 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$56.70
Virtual Server E48 +
640 GB
SSD
48 GB 10 x 3.25 GHz
50 TB
3 000 Mbit/s
Austria flag icon
KVM ISO IPv6
$81.79